Homeopatie jako obor lékařské terapeutiky, léčba bez negativních následků na lidský organismus

“Můj Homeopat” léčí podobné podobným / SIMILIA SIMILIBUS CURANTUR /

Homeopatie a internet

Homeopatie jako obor lékařské terapeutiky

Homeopatie


Homeopatie je obor lékařské terapeutiky. Jde o terapeutickou metodu založenou na předepisování (preskripci) léků vycházejících z principu podobnosti a obecně používaných ve slabých nebo infinitezimálních dávkách. Lékaři homeopaté jsou doktoři medicíny, kteří získali zvláštní kvalifikaci ve znalostech homeopatických léků a jejich předepisování. Jako všichni lékaři i oni pokládají za svou etickou a deontologickou povinnost používat při léčbě svých pacientů ty nejlepší diagnostické a terapeutické prostředky.
 

Princip podobnosti

Princip podobnosti, který zformuloval již Hippokrates, je založen na spojitosti mezi terapeutickým a toxickým účinkem léku na organismus. Spočívá v tom, že některé látky, podávané v běžných koncentracích, vyvolávají u zdravého jedince soubor určitých příznaků. Pokud jsou tyto látky ve velmi nízkých koncentracích podávány nemocnému, vykazujícímu se stejným souborem příznaků, dokáží u něj tyto příznaky odstranit. Tato metoda je rovněž podstatou principu vakcinace, jež byla výsledkem pozorování Edwarda Jennera v roce 1796, tedy v roce, kdy Samuel Hahnemann publikoval své výzkumy o principech léčivých látek a rozvíjel svůj terapeutický přístup. Termín "homeopatie" (z homoio = "podobný", pathos = "utrpení") poprvé použil Hahnemann v roce 1808.

Infinitezimální dávky

Při uplatňování principu podobnosti využívá homeopatie terapeutické účinky látek tak, že snižuje jejich toxicitu používáním velmi malých dávek*, a to až na úrovni nazývané "infinitezimální"**. Zkušenost dokazuje, že přes velmi vysoké ředění účinné látky její terapeutický účinek přetrvává. Věda však zatím neumožňuje vysvětlit způsob účinku infinitezimálních roztoků. Homeopatie potvrzuje, že látky zředěné za známé hranice** mají určitou biologickou či fyzikální aktivitu. Na ověření tohoto postulátu byly vytvořeny četné hypotézy, avšak infinitezimální dávka zůstává i nadále vědeckou výzvou.

* (<10-4)
** homeopatický lék na určitém stupni ředění překračuje Avogadrovo číslo (10-23), které stanoví teoretickou hranici pro přítomnost molekul.

Homeopatie se používá při léčbě řady zdravotních problémů, např. nachlazení, opakovaných potíží ORL, alergií, ekzémů, gynekologických obtíží a chřipky. Má však i svá omezení, a to při léčbě nemocí pacientů s významně sníženou obranyschopností organismu. Homeopatii nelze používat při léčbě závažných chorob, jako jsou nádorová onemocnění, AIDS, schizofrenie apod. Může však pomoci při snížení nežádoucích účinků, které léčbu těchto nemocí provázejí.
 

Homeopatie: každodenní ochrana zdraví

Stále větší počet lidí (i v ČR) dnes používá homeopatii jako rychlou a účinnou RODINNOU LÉČBU bez známých negativních následků na lidském organismu*. Homeopatie se stala prostředkem léčby akutních i chronických chorob. Laboratoře Boiron vyvinuly celou řadu specialit, určených k rodinnému užívání (samoléčbě) na základě doporučení lékárníka.
* Crapanne - Jouanny - Dancer - Masson: Homeopatická terapie: Akutní patologie
 

Lékař homeopat

Lékař homeopat je lékař, který rozšířil své lékařské vzdělání studiem homeopatie a předepisování (preskripce) homeopatických léků. Tento lékař stanoví léčbu, co nejlépe přizpůsobenou problémům i zdravotnímu stavu pacienta.

V případě potřeby odborného posouzení vám společnost Boiron CZ poskytne kontakt na lékaře homeopata, který má homeopatické vzdělání a provozuje homeopatickou praxi.
 

Příprava homeopatických léků

Na počátku výroby homeopatických léků je 3 300 základních látek rostlinného, živočišného či nerostného původu. Všechny tyto látky podléhají již od příjmu přísné kontrole za pomoci nejmodernější techniky. Analyzované aktivní látky jsou extrahovány, postupně ředěny a dynamizovány (protřepávány), aby mohl vzniknout účinný homeopatický lék.

Číslo na každém léku označuje stupeň ředění. Písmena CH (čti cé há) informují o tom, že se jedná o centezimální ředění podle Hahnemanna. Např. 15 CH znamená, že lék byl připraven z výchozí matečné tinktury patnácti postupnými ředěními, vždy v poměru 1:100 (jedná se o koncentraci 10-30).
 
Zdroj: http://www.boiron.cz/homeopatie.php